VIP

Diện tích: 40m2

Miễn phí Trà và Cà Phê

Mini Bar

Wifi miễn phí